Aktualności

 

WAŻNE: wsparcie przy rozwiązywaniu problemów związanych z rachunkowością, szczególnie w związku z zachodzącymi zmianami.

Odpowiadając na zapotrzebowanie naszych Użytkowników wprowadziliśmy dodatkowe usługi: – doradztwo w zakresie polityki rachunkowości – pomoc przy dostosowaniu zakładowego planu kont do potrzeb jednostki i zgodnie z obowiązującymi przepisami; – bieżące wsparcie w rozwiązywaniu problemów merytorycznych związanych z rachunkowością.

Poradnik przed zakupem oprogramowania* – zapraszamy do lekturyico
*Źródło: http://www.administrator24.pl

 

W tym roku w Perseus

Jednolity Plik Kontrolny
Wchodzą w życie rewolucyjne zmiany dotyczące tworzenia i wysyłania danych podatkowych w formacie JPK.

Już od 1 lipca 2016 r. fiskus kontroluje część
przedsiębiorców za pomocą
Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Podstawa prawna JPK
Podstawą wprowadzenia JPK jest ustawa z 10 września 2015r o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015.poz.1649).
Zgodnie z dodanym do Ordynacji podatkowej art.193a, w przypadku przedsiębiorców prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.
Takie same uprawnienia mają organy kontroli skarbowej. Podstawą prawną jest art.31 ust.1 i art. 13b ust.1 Ustawy o kontroli skarbowej.

Czym jest JPK

Jednolity Plik Kontrolny to struktura logiczna umożliwiająca przekazywanie przez podatników na żądanie organów podatkowych całości lub części ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej za wskazany przez organ okres.
Na Jednolity Plik Kontrolny składa się aktualnie siedem oddzielnych struktur raportowych (przygotowanych z wykorzystaniem języka XML):
1. księgi rachunkowe
2. wyciągi bankowe
3. magazyn
4. ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
5. faktura VAT
6. podatkowa księga przychodów i rozchodów
7. ewidencja przychodów

Ministerstwo Finansów zapowiada, że w przyszłości rozszerzy tę listę o raporty z kas rejestrujących, paragony oraz księgi i dowody dotyczące rozliczania akcyzy.

Kogo i kiedy obejmie obowiązek stosowania JPK
Docelowo obowiązek przekazywania danych będzie ciążył na każdym przedsiębiorcy i podatniku VAT.

JPK od 1 lipca 2016r tzw. dużych przedsiębiorców – tzn. podatników , którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnili przynajmniej jeden z następujących warunków:
1. zatrudniali średniorocznie przynajmniej 250 pracowników lub
2. osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przynajmniej w wysokości równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat wyniosły przynajmniej wysokość równowartości w złotych 43 mln euro.

Dodatkowo duzi przedsiębiorcy , którzy są czynnymi podatnikami VAT, mają jednocześnie obowiązek comiesięcznego do 25go dnia każdego kolejnego miesiąca dostarczania danych z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.

Pozostali przedsiębiorcy od 2017 r. są zobowiązani do comiesięcznego przedstawiania swoich ewidencji VAT organom podatkowym w formie dokumentu elektronicznego.

Mali i średni przedsiębiorcy – przepisy określiły inny termin wejścia w życie obowiązku stosowania JPK.
Termin ten to 1 lipca 2018r – z wyjątkiem ewidencji VAT.

Mali i średni przedsiębiorcy aktualizowali systemów księgowych do końca 2016 roku – dane z ewidencji VAT w strukturze JPK po raz pierwszy będą musiały przekazać do 27 lutego 2017r. (tzn. za mc styczeń 2017).

Mikroprzedsiębiorcy pierwszy obowiązek raportowania JPK na żądanie organów podatkowych będą mieli od lipca 2018r.
Natomiast obowiązek comiesięcznego dostarczania ewidencji VAT – w terminie od stycznia 2018r.

Komu i do czego ma służyć JPK?
Systemy księgowe po wdrożeniu JPK zyskają nowe funkcjonalności – możliwość edycji ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, a kontrolerzy zyskają dostęp do danych w formacie łatwym do analizy.

Żądanie przekazania ksiąg i dowodów księgowych w wymaganym formacie elektronicznym może być kierowane do:
1. kontrolowanych podatników
2. kontrahentów kontrolowanego podatnika
3. pracownika kontrolowanego podatnika oraz osoby współdziałającej z kontrolowanym.

Znacznie wzrosną możliwości przeprowadzania kontroli, ich częstotliwość oraz prawdopodobnie skuteczność.

Co grozi za niewdrożenie i niedostarczenie JPK?
Opierając się na Ordynacji podatkowej należy przyjąć, że podstawową sankcją za nieprzedłożenie danych w formacie JPK może być nałożenie kary porządkowej na podstawie art. 262, której maksymalna wysokość w 2016r wynosi 2800,00zł.

Dodatkowo w przypadku braku przekazania JPK przez podatnika do tego zobowiązanego, istnieje ryzyko uznania takiego zachowania za udaremnienie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej w trakcie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej.

Tego rodzaju ocena może skutkować nałożeniem kary grzywny na osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe podatnika na podstawie art. 83 ustawy Kodeks karny skarbowy, której maksymalna wysokość w 2016r wynosi 17 769 600 zł.

Program PerseusFK gotowy na JPK
W najnowszych wersjach programu wprowadziliśmy moduł JPK – narzędzie, które umożliwi zbieranie, podgląd, weryfikację i wysyłanie danych.
Stworzyliśmy też moduł JPK VAT, który umożliwi obowiązkowe, comiesięczne przesyłanie ewidencji VAT.
W przypadku gdy Ministerstwo Finansów wprowadzi do JPK kolejne struktury lub zmodyfikuje obecne – dostosujemy nasze programy do nowych przepisów.

Specjalnie na Państwa życzenie, będzie więcej szkoleń dla klientów. Serdecznie prosimy o przysyłanie na nasz adres e-mailowy (perseus@perseus.com.pl) propozycji tematów dotyczących księgowości, oprogramowania oraz obsługi wspólnot mieszkaniowych.