Program PerseusWM

Oferta » Program PerseusWM

 

Funkcjonalność programu

 

Cały program podzielony został na funkcjonalne moduły. Dzięki temu jest możliwość kupowania części rozwiązań koniecznych dla danej firmy i z czasem rozbudowywania o kolejne moduły zwiększając ilość stanowisk pracy. Możliwa jest również zmiana platformy systemowej. Rozbudowa programu nie ma wpływu na już wprowadzone dane, a zmiana platformy nie powoduje zmiany interfejsu z użytkownikiem.

Program posiada rozbudowany system zabezpieczeń przed ingerencją osób niepowołanych. Oprogramowanie nasze jest stale rozwijane zarówno pod względem technologicznym jak i merytorycznym. Jest dostosowywane do zmieniających się przepisów jak i do potrzeb użytkowników. Rejestry VAT-u należnego i naliczonego ewidencjonują faktury w rozbiciu na wszystkie składniki konieczne do sporządzenia deklaracji VAT dla  sprawozdawczości skarbowej i GUS.

Plan kont może być dowolnie definiowany przez użytkownika. Dodatkowo istnieje możliwość  równoległego prowadzenia klasyfikacji pomocniczej zdarzeń gospodarczych. Rozwiązanie takie stwarza wygodne warunki do prowadzenia dokładnej analizy np. kosztów i sprzedaży w układzie rodzajowym i w układzie kalkulacyjnym. Jest to szczególnie przydatne w przypadku rachunkowości zarządczej.


Program PerseusWM umożliwia przetwarzanie danych znajdujących się w bazie danych i automatyczne przygotowanie dokumentu księgowego. Mogą to być dokumenty bilansu zamknięcia i bilansu otwarcia (sporządzone na podstawie danych z poprzedniego roku, storno wskazanego dokumentu a także dowolne inne dokumenty tworzone okresowo na podstawie stworzonej wcześniej definicji. Sprawozdania i automaty księgowe mogą być przygotowane do pracy interakcyjnej tzn. umożliwiając bieżące wprowadzanie danych spoza księgowości (współczynniki, procenty itp.).

Możliwe jest księgowanie dokumentów dotyczących przyszłego okresu księgowego bez konieczności zamykania okresu bieżącego, co pozwala na systematyczne wprowadzanie danych bez przestojów związanych z oczekiwaniem na księgowania zamykające bieżący okres księgowy.

Program wyposażony jest w możliwość przeniesienia dokumentów do buforu. Dokument oczekujący może być jeszcze poprawiony i uzupełniony przed zaksięgowaniem. Istnieje możliwość zasymulowania sytuacji jaka nastąpi po jego zaksięgowaniu. Użytkownik może obejrzeć obroty na kontach wprowadzone tym dokumentem, obroty od początku roku zaksięgowane na tych kontach oraz obroty i salda jakie będą wykazywane na kontach po zaksięgowaniu danego dokumentu.

 

Moduły:

 

Oprócz modułu wspólnot mieszkaniowych, który został omówiony powyżej, proponujemy opcjonalnie następujące moduły:

 


Moduł przelewów bankowych. Umożliwia wystawianie i wydruk przelewów. Potrzebne dane pobierane są z bazy danych kontrahentów oraz z rozrachunków.

Oferujemy możliwość automatycznego przygotowywania plików do systemów bankowych Home Banking. Dzięki wykorzystaniu tej funkcji użytkownik otrzymuje bezpośrednią możliwość przygotowywania przelewów elektronicznych z bazy danych programu Perseus. Na podstawie zaznaczonych przelewów można automatycznie sporządzić dokument księgowy, który po sprawdzeniu może zostać zaksięgowany.

 

Moduł fakturowania służy do wystawiania faktur. Istnieje możliwość pobierane danych do dokumentu z bazy danych. Umożliwia prowadzenie kilku rejestrów faktur. Pozwala na przeglądanie wystawionych dokumentów oraz na drukowanie duplikatów. Na podstawie danych zawartych w wystawionych fakturach i rachunkach moduł przygotowuje dokument księgowy do ewentualnego zaksięgowania. Moduł przystosowany jest do wystawiania faktur dla rolników ryczałtowych RR.

 

Moduł ewidencji faktur przychodzących. Jest to moduł pozwalający na wstępne rejestrowanie faktur poza księgowością ( np. w sekretariacie) a także na śledzenie dalszych losów takiego dokumentu. Przewidziano trzy fazy obróbki dokumentu: wprowadzenie, akceptację i dekretację.

W fazie pierwszej obsługujący ma możliwość wprowadzenia informacji, które nie wymagają wiedzy księgowej takich jak: data usługi, data dokumentu, termin płatności, uwagi do dokumentu, kwota brutto, netto i vat z dokumentu (ogółem), dane kontrahenta (dostępny rejestr kontrahentów) a także podania nazwiska osoby, która akceptuje dokument.

W fazie drugiej dokument jest akceptowany (podawana data akceptacji)- tylko taki dokument może być przepisany do dokumentu księgowego.

Faza trzecia to przepisanie wprowadzonych danych do dokumentu księgowego (dekretacja). Przepisanie możliwe jest z pozycji wprowadzania danych do rejestru VAT.

Rejestr wprowadzonych faktur można przeglądać. Istnieje możliwość szybkiego wyszukania określonej faktury lub wyświetlenia tylko faktur spełniających zadany warunek. Można wydrukować raport z wprowadzonych danych.

 

Moduł Raportów Bankowych służy do rejestrowania w Programie PerseusWM wyciągów bankowych.

 

Moduł Raportów Kasowych umożliwia wystawianie dokumentów kasowych KP i KW, rejestrację wypłat na podstawie dokumentów źródłowych. Automatycznie tworzy raport kasowy przy czym możliwy jest wariant z pełną dekretacją. Na podstawie danych zawartych w module można automatycznie wygenerować dokument księgowy. Moduł posiada dodatkowy system zabezpieczeń uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym. W przypadku Wspólnoty Mieszkaniowej moduł może być nieprzydatny.

 

Moduł integrujacy program PerseusWM z internetową aplikacją pracy grupowej. Moduł zawiera:


Standardowe raporty w programie PerseusWM przystosowane do Group-Office, wchodzące w zestaw danych przekazywanych właścicielom lokali:

 

1) rozliczenie mediów,

 

2) informacje o nadpłacie,

 

3) informacje o naliczeniu opłat, potwierdzenie sald.

 

 

 

Poniżej przedstawiamy korzyści wynikające z wykorzystywania modułu integrującego.

 

 

 

Rozszerzenie funkcjonalności Group-Office dla potrzeb PerseusWM:

 

 

 

  1. Udostępnianie wybranych informacji z programu PerseusWM np.:

 

a/ zestawienie kosztów za okres,

 

b/ stan rozrachunków z właścicielem,

 

c/ naliczenia dla właściciela,

 

d/ rozliczenia mediów.

 

 

 

  1. Udostępnianie ogólnych informacji dotyczących funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej np:

 

a/ uchwały zarządu,

 

b/ plan gospodarczy wspólnoty,

 

c/ sprawozdania z wykonanych pracy,

 

d/ ogłoszenia o zebraniach,

 

e/ inne zestawienia z działalności, dokumenty, formularze

 

 

 

  1. Odbieranie i przekazywanie przez zarządzającego nieruchomością różnego rodzaju informacji właścicielom lokali. Taką funkcjonalność umożliwia moduł zgłoszeniowy czy też moduł pocztowy. Zarządca w ten sposób, w każdej chwili, może udzielić szybko odpowiedzi na otrzymane od lokatorów zapytania, jak również tą drogą przekazać właścicielowi różnego rodzaju dokumenty.

 

 

 

  1. Stworzenie kalendarza dotyczącego np. wykonywanych w budynkach prac remontowych, inwestycyjnych i udostępnienia go lokatorom.

 

 

 

  1. Stworzenie "tablicy ogłoszeń" umożliwiającej zamieszczanie ogólnych informacji potrzebnych lokatorom.