udostępnianie lokatorom informacji dot. rozliczeń, zawiadomienie o zebraniach itp.

Zarządzanie nieruchomościami » udostępnianie lokatorom informacji dot. rozliczeń, zawiadomienie o zebraniach itp.

 

Rozszerzenie funkcjonalności Group-Office dla potrzeb PerseusWM:

  1. Udostępnianie wybranych informacji z programu PerseusWM np.:

 a/ zestawienie kosztów za okres,

 b/ stan rozrachunków z właścicielem,

 c/ naliczenia dla właściciela,

 d/ rozliczenia mediów.

 
  2. Udostępnianie ogólnych informacji dotyczących funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej np:

 a/ uchwały zarządu,

 b/ plan gospodarczy wspólnoty,

 c/ sprawozdania z wykonanych pracy,

 d/ ogłoszenia o zebraniach,

 e/ inne zestawienia z działalności, dokumenty, formularze

   3. Odbieranie i przekazywanie przez zarządzającego nieruchomością różnego rodzaju informacji właścicielom lokali. Taką funkcjonalność umożliwia moduł zgłoszeniowy czy też moduł pocztowy. Zarządca w ten   sposób, w każdej chwili, może udzielić szybko odpowiedzi na otrzymane od lokatorów zapytania, jak również tą drogą przekazać właścicielowi różnego rodzaju dokumenty.

   4. Stworzenie kalendarza dotyczącego np. wykonywanych w budynkach prac remontowych, inwestycyjnych i udostępnienia go lokatorom.

   5. Stworzenie "tablicy ogłoszeń" umożliwiającej zamieszczanie ogólnych informacji potrzebnych lokatorom.